Europassist

Europassist

Mis on Europass?


Europass on raamistik, mille eesmärgiks on lihtsustada Euroopa Liidu riikide vahel kodanike oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist ning teise riiki tööle või õppima asumist. Eesti Europassi Keskus alustas tööd Kutsekoja juures 1. mail 2005.


Europassi eesmärgiks on hõlbustada ja edendada tööjõu vaba liikumist nii Euroopa Liidu sees kui ka liiduga külgnevate riikide vahel. Europassi projektiga on liitunud 33 Euroopa riiki, lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele ka Norra, Island, Šveits, Liechtenstein, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik. Euroopa Liidu liikmesriikides on moodustatud Europassi keskused, kelle ülesandeks teha soovijatele kättesaadavaks Europassi dokumendid, edendada Europassi kasutamist ja teha selleks ka teavitustööd koostöös partneritega riigi-, era- ja vabaühenduste sektorist.


Europass koondab olulisemaid töö otsimiseks vajalikke dokumente, moodustades tööotsijale dokumendimapi, milles leiduvate dokumentide vorm on kõikjal Euroopas ühesugune. Sellega saab tööandja võimaluse erinevatest Euroopa riikidest pärit tööotsijate kvalifikatsiooni paremini võrrelda ja hinnata.


Europassi dokumendid on:

1. Europassi CV - ühtne struktuur, mis aitab inimestel oma töökogemust ja haridust esile tõsta;
2. Europassi õpirändetunnistus (Europass Mobility) - sinna kantakse perioodid, mille jooksul dokumendi omanik on võtnud osa õpingutest väljaspool oma elukohariiki, koolitus- ja karjäärikirjeldused;
3. Europassi diplomilisa (Europass Diploma Supplement) - teave haridusalaste saavutuste kohta kõrghariduse tasemel;
4. Europassi kutsetunnistuse lisa (Certificate Supplement) - väljastatakse koos kutsetunnistusega selgitamaks kutseoskusi.

Täpsem info ja vastused tekkinud küsimustele: europass@kutsekoda.ee, tel: 679 1716

Kodulehekülg: www.europass.ee
Lähemat informatsiooni Europassi võrgustiku kohta saab aadressil: www.europass.cedefop.europa.eu