9. KUIDAS OLLA TÖÖTURUL KA ALGAJANA AHVATLEV: KÜMME SOOVITUST

1. Omandatud ülikooli- või kõrgkooliõpingute põhjalikum tutvustamine
Ennekõike ei peaks piirduma ainult väljendiga „X ülikooli diplom Y erialal“. Võid lisada CV-le oma diplomi või Europassi diplomilisa või loetleda olulisi õppeaineid. Võid mainida, mis teemal ja mis pealkirjaga oli su diplomitöö, samuti võid kirjeldada, kuidas seda hinnati.

2. Õpingud välismaal
Eesti taasiseseisvumise algusaastatel pääsesid veel vähesed ELi stipendiumiprogrammide abil välisülikoolidesse ja -kõrgkoolidesse. Tänapäeval on Erasmuse stipendium kättesaadav juba paljudele ja järjest rohkem noori kasutab seda võimalust. Kui sa oled õppinud välismaal, ära unusta seda CVs mainida. Seda võib teha näiteks eraldi rubriigis pealkirjaga „Õpingud välismaal“. Lisa ajavahemik, kooli ja eriala nimi, samuti mõni projekt ja loeng, millest sa osa võtsid. Välisstipendiumi mainimine CVs on oluline seepärast, et näidata oma keeleoskuse usaldusväärsust ja tõendada, et tuled toime ka teises kultuurikeskkonnas.


NÕUANNE: Europassi diplomilisa annab üksikasjalikku teavet muu hulgas kõrgkooliõpingute käigus omandatud oskuste ja pädevuste, haridustaseme ja tulemuste kohta. Pärast 1. märtsi 2006 kõrgkooli lõpetanud saavad selle dokumendi automaatselt (eesti ja inglise keeles). Kasutage seda ka töö otsimisel!


3. Praktika
Algajate jaoks on üks kriitilisemaid osi töökogemuse näitamine. Kui sul seisab praktikakoha valimine veel ees, vali selline tööandja, kes on valdkonnas usaldusväärne ja tunnustatud tegija ning kelle juures saad õppida ja areneda. Pole mõtet oma praktikat lihtsalt paberil kaelast ära saada – sellega ei saavuta midagi. Kirjuta CVsse tööandja nimi (kui ettevõte pole kuigi tuntud, siis majandusharu, töötajate arv ja kasvõi aastakäive), ajavahemik ja täidetud ülesanded (millistes projektides sa osalesid, milliseid ülesandeid täitsid, millise tulemuse tiim saavutas jne).
Europassi CV sektsioon „Töökogemus“ annab suurepärase võimaluse praktikandina täidetud ülesannete hulgast kõige tähtsamate esile tõstmiseks.


NÕUANNE: pärast välisstipendiumi programmis või -praktikal osalemist on sul õigus saada Europassi õpirändetunnistus. See tõend selgitab detailselt täidetud tööülesandeid, sooritatud tegevusi ning nende kaudu omandatud teadmisi, oskusi ja pädevusi. Kui viibisid välismaal õpingute eesmärgil, on võimalik dokumenteerida lõpetatud kursused ja nende tulemused. Vaata meie kodulehte (europass.ee) ja hangi teavet õpirändetunnistuse taotlemise käigu kohta!


4. Tudengina töötamine
Kuigi õpitud erialaga seotud praktika on olulisem, ära jäta CV-st välja ka tüüpilisi tudengitöid (klienditeenindus, andmesisestus, reklaamide jagamine, laotöö jm). Igasugune töökogemus näitab, et sa ei ole n-ö nullist alustaja, vaid oled ennast töökohal juba tõestanud.

5. Kogukondlik töö
Kas sa oled osa võtnud ülikooli ürituste korraldamisest? Kas sa oled kuulunud mõnda üliõpilasorganisatsiooni? Või vabatahtlikuna loomade varjupaigas tööd teinud? Kui oled, siis ära jäta seda mainimata. Kogukonna huvides tehtud töö annab tunnistust oskustest, mida saab rakendada ka töökohas (organiseerimisvõime, konfliktide lahendamine, otsustusvõime, proaktiivsus, vastutuse võtmine). Saad esile tuua endale olulisi väärtusi, näidata oma algatusvõimet või rolli meeskonnas. Too välja oma täpsed ülesanded, oma panus ja tehtud tegevuste tulemus.


NÕUANNE: Europassi CV-sse saab soovi korral lisada lisainformatsiooni, nii et kui sa oled varem teinud ühiskondlikku tööd, tasub luua sellekohane plokk.


6. Keeleoskuse täpsustamine
Tööturule sisenejat otsivate rahvusvahelise taustaga tööandjate jaoks on see üks tähtsamaid aspekte. Kuigi tegelikku keeleoskust mõõdetakse testidega ja seda võidakse hinnata töövestlusel, näita seda ka CVs. Paljud teevad selle vea, et kirjutavad ainult, et oskavad inglise keelt kesktasemel. Keeleoskust saab täpsustada mitmes osas (kõne mõistmine, kirjutamisoskus, kõnelemisoskus) ja näidata Euroopa keeleõppe raamdokumendi skaalal. Selleks annab hea aluse Europassi keelepass, mille saad täita veebis kodulehel europass.ee.

7. Karjäärieesmärgi sõnastamine
Hea võte on lisada CVsse rubriikide „Isikuandmed“ ja „Haridus“ vahele plokk „Karjäärieesmärk“. See võib olla nagu lühike motivatsioonikiri, kus sa võtad kolme-nelja lausega kokku, mis laadi tööandja juures sa tahad töötada, millised tööülesanded sind huvitad, milliseid põhiväärtusi sa töökohal näha soovid ning millistele oskustele sa tahad oma karjääri üles ehitada. Seda meetodit tasub kasutada siis, kui sa ei esita CV-d konkreetsele konkursile, vaid laadid selle üles ettevõtte või tööportaali CV-de andmebaasi või saadad lihtsalt huvipakkuvale tööandjale. Ka Europassi CV võimaldab kirja panna oma moto. Selle võid lisada soovitavate tööülesannete osasse.


NÕUANNE: Europassi CV abistab kandideerijat oma kasutajasõbraliku täitmisliidesega. Sealt saad abi ka ülesehituse, vormiliste ja sisuliste elementide kohta.
Selle vormi saab täita lehel europass.ee.


8. Ametikoha jaoks kohandatud motivatsioonikiri
Kui sa kandideerid konkreetsele tööpakkumisele, siis lisa tingimata ka motivatsioonikiri. Unusta käibetõed ja stambid: motivatsioonikiri on mõjusam, kui see on koostatud isikupäraselt. Peale selle tuleb motivatsioonikirjas välja tuua, kuidas vastad töökuulutuses sõnastatud ootustele. Kui sa oled varem olnud kuidagi seotud soovitud tööandjaga (või tema toodetega), maini seda tingimata. Sõnasta ka see, miks sa tahad tema juures töötada (selleks uuri välja turusituatsioon, firma majandustulemused ja töökultuur). Pole vaja liialdada: kiri olgu umbes 0,5-1 A4 lehe pikkune. Kindlasti jälgi, milliseid nõudeid on tööandja motivatsioonikirja suhtes välja toonud.

9. Soovitajate nimetamine
Elulookirjelduse ja kandidaadi usaldusväärsust võib tõsta see, kui kandidaat nimetab ka ühe või kaks soovitajat. Soovitajaks võib olla endine õppejõud, ajutise töö või praktika juhendaja, kellele tööandja võib helistada ja küsida, kuidas ta sinuga rahule jäi ja milliseks töötajaks ta kandidaati peab. Kindlasti küsi soovitajatelt enne nende nõusolekut, kui neile oma dokumentides viitad.

10. Soovituskirja lisamine
Sinu kandidatuur võib olla eriti silmapaistev siis, kui sa küsid soovituskirja oma endiselt juhilt või juhendajalt. Selles kirjeldab juhendaja, millal te koos töötasite, mis tööd sa tegid, kuidas sa seda tegid, kuidas ta sinuga rahule jäi ja mis laadi töödele ta sind soovitaks. Sel otstarbel võid kasutada ka Europassi õpirändetunnistust.


NÕUANNE: Euroopa oskuste pass on selline elektrooniline kaust, kuhu saad panna oma soovituskirjad. Nii on võimalik kogu kandideerimismaterjal ühes failis esitada.


11. Hobide mainimine
Paljud kipuvad selle ploki välja jätma, arvates, et sellel ei ole tööle kandideerimisega midagi pistmist. Kuigi otsest seost ei pruugigi olla, siis toob hobide mainimine kandidaadi intervjueerijale lähemale ning iseloomustab kandidaati inimesena. Samuti võimaldavad hobid ja huvialad järeldada kandidaadiolulisi isiksuseomadusi, mis võiksid töös kasulikud olla. Tasub mainida konkreetseid fakte (näiteks kahe poolmaratoni jooksmine aastas – kui see nii on). Nimeta ainult selliseid hobisid, millega sa oled väga hästi kursis. On piinlik, kui intervjueerijal on sama hobi ja sa ei oska sellel teemal kaasa rääkida…


Artikli koostas ZOLTÁN KARÁCSONY, tööturuspetsialist

Artiklit aitasid toimetada Eesti Töötukassa karjäärispetsialistid.